Košík Šipka Vstupte do e-shopu

Sdělení pro spotřebitele

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je
Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách 
www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku ode dne, kdy
spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

*** 

Informační povinnosti poplatníka (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

*** 

Pravidla užívání webových stránek

Majitelem a provozovatelem www stránek provozovaných na doméně toplac.cz (dále jen ("toplac.cz") je společnost Toplac s.r.o., IČ: 14802287, se sídlem Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou (dále jen "Toplac").
Obsah www stránek toplac.cz, jakož i jejich celkový vzhled jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), stránky toplac.cz dále obsahují též vyobrazení ochranných známek ve vlastnictví společnosti Toplac. Jakékoliv užití webových stránek toplac.cz nebo jejich části jinak než v případech výslovně připuštěných zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo dalšího zpracování bez souhlasu autora či vlastníka ochranné známky, je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoli zásahy do obsahu webových stránek toplac.cz nebo jejich charakteru.
Toplac si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu toplac.cz. Toplac neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu toplac.cz. 
Každý uživatel Internetu užívá webové stránky toplac.cz na vlastní riziko. Toplac neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením na webovou stránku toplac.cz a jejich užíváním a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Toplac nezaručuje nepřetržitost a funkčnost připojení k webovým stránkám toplac.cz.
Toplac neodpovídá ani nijak neručí za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím webových stránek toplac.cz, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na těchto webových stránkách. Toplac dále neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na www stránkách toplac.cz.

Zpracování osobních údajů

V případě poskytnutí osobních údajů společnosti Toplac s.r.o. prostřednictvím elektronického formuláře s odsouhlasením podmínek společnosti uživatel souhlasí, aby společnost Toplac s.r.o. se sídlem Pražská 657, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ: 14802287, zpracovávala manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely v souladu se zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění, jakož i pro potřeby obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas je poskytován dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že může být písemně vůči společnosti Toplac s.r.o. odvolán na adrese: nechci@toplac.cz. Uživatel bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým údajům dle § 28 zákona 110/2019 Sb., v platném znění, právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 110/2019 Sb., v platném znění, a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění.

Toplac neručí za aktuálnost nabídky na Internetu. Na dostupnost jednotlivého zboží či ostatních nabídek nás kontaktujte na e-mailu: info@toplac.cz nebo na telefonu: 725 883 555.

 

***

 

 

 Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Toplac s.r.o., IČ 14802287, se sídlem Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1540 (dále jen: „správce“)
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

        adresa: Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou

        e-mail: info@toplac.cz

        telefon: 326 362 581

     3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je             fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,                 lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní           nebo společenské identity této fyzické osoby.

     4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence je:

         Jitka Strýčková, jitka.stryckova@toplac.cz

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon

    2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

    2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

    3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a              svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

     2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

    2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  

 

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel služby Ecomail,
 • společnost Adent,
 • společnost Dragon Internet,
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

    2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu          osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirové programy, šifrování, zálohy aj.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021

 

NEWSLETTER

Napište nám svůj email a my vás budeme informovat o aktuálních akcích a slevách

Odesláním emailu souhlasíte s podmínkami osobních údajů.

REFERENCE

Ford
Opel
Škoda
Volkswagen
Bentley
BMW
Dacia
Hynundai
Kia
Mercedes Benz
Peugeot
Porsche
Renault

KONTAKTY

K provozování webu www.toplac.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.